Ngày 03/9/2020, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 400/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 và số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, bên cạnh việc đánh giá những thuận lợi khi áp dụng các Thông tư trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Thông tư.

Ảnh minh họa

Đối với Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN: Trên cơ sở Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 về việc ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với các định mức chi tương đương 80% so với quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. Từ năm 2016 đến nay có 57 nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh được xây dựng và phân bổ dự toán theo quy định tại Thông tư liên tịch và Quyết định của UBND tỉnh. Việc phân bổ và xây dựng dự toán cho các nhiệm vụ KHCN được xây dựng theo đúng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch và Quyết định của UBND tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong việc thẩm định số ngày công của từng chức danh của từng nội dung công việc (nghiên cứu cơ sở lý luận, nghiên cứu chuyên môn; các nghiên cứu giải pháp, kiến nghị,..) chưa có định mức cụ thể nên không có cơ sở để xác định được số ngày công. Định mức chi hoạt động của các Hội đồng và chi Hội thảo khoa học hiện nay đang quy định số tiền cụ thể cho từng nội dung công việc như vậy sẽ không phù hợp khi có sự trượt giá và mức lương cơ sở tăng lên.

          Đối với Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC: Hiện nay các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh triển khai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện khoán chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính quy định khoán chi đối với nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay các nhiệm vụ mới thực hiện được khoán chi một phần do một số nội dung về tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, chế tạo, sản xuất nghiên cứu, hoàn thiện quy trình nghiên cứu,... chưa có định mức kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền quy định mặc dù các nhiệm vụ đã được xác định rõ tên sản phẩm cụ thể; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được; số lượng hoặc quy mô sản phẩm tạo ra; địa chỉ ứng dụng.

          Để việc thực hiện nhiệm vụ KHCN hoạt động hiệu quả và hướng tới thực hiện nhiệm vụ theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng quy định hoặc hướng dẫn cách tính số ngày công cho từng nội dung nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội; Nghiên cứu, sửa đổi khoản 5 Điều 7 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN theo hướng quy định hệ số theo mức lương cơ sở (hiện nay theo số tiền cụ thể); Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi cho các hoạt động  tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, chế tạo, sản xuất nghiên cứu, hoàn thiện quy trình nghiên cứu,… đối với công tác nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ để tạo thuận lợi hơn cho việc khoán chi.

                                                                                          Hoàng Minh Luỹ