Ngày 03/8/2020, tại hội trường UBND huyện Bình Gia, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND huyện Bình Gia tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai công tác sáng kiến cho gần 100 công chức, viên chức trên địa bàn huyện Bình Gia.

 

Description: G:\Tủ ảnh năm 2020\Tập huấn sáng kiến tại Bình Gia năm 2020\DSC_0747.JPG

 Học viên trao đổi thảo luận tại lớp tập huấn

 

Báo cáo viên trình bày tại lớp tập huấn là ông Lưu Bá Mạc – Trưởng Phòng quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. 

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến một số quy định về hoạt động sáng kiến như: Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND; Hướng dẫn số 291/HD-SKHCN ngày 17/4/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn các bước thực hiện sáng kiến gắn với thực tiễn tại cơ sở (Phân tích bối cảnh hiện tại, phát hiện vấn đề, nảy sinh giải pháp thay thế; thiết kế giải pháp mới (sáng kiến); Thử nghiệm, áp dụng trong thực tiễn; Thu thập và xử lý số liệu minh chứng; Đánh giá kết quả áp dụng, thử nghiệm; Kết luận,...) và hướng dẫn viết, trình bày bản mô tả sáng kiến theo mẫu tại Hướng dẫn số 291/HD-SKHCN (Mục lục; Tóm tắt sáng kiến; Danh mục từ viết tắt; Danh mục bảng, biểu đồ; Lí do chọn sáng kiến, Mục tiêu sáng kiến, Phạm vi sáng kiến; Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn; Nội dung và những kết quả nghiên cứu của sáng kiến; Thảo luận, đánh giá kết quả thu được: Tính mới tính sáng tạo, khả năng áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực; Kết luận; Tài liệu tham khảo).

 

Description: G:\Tủ ảnh năm 2020\Tập huấn sáng kiến tại Bình Gia năm 2020\DSC_0737.JPG

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, học viên đã tham gia trao đổi, thảo luận tích cực các nội dung liên quan đến hoạt động sáng kiến, những vấn đề vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiện công tác sáng kiến. Từ đó, có thể vận dụng những kỹ năng cần thiết để thực hiện một một sáng kiến từ thực tiễn công tác, ứng dụng trong hoạt động chuyên môn tại đơn vị, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác./.

Nguyễn Ngọc Hưng