Skip to main content

Chủ nhiệm Dự án: KS. Đào Thế Đông. Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Bình Gia. Thời gian thực hiện: 2012 - 2014. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục tiêu:

- Khẳng định sự phù hợp của việc nuôi Dúi sinh sản và Dúi thương phẩm trong điều kiện nuôi nhốt thích nghi tốt với điều kiện thực tế tại địa bàn.

- Mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, tăng thu ngân sách.

- Sản xuất Dúi thương phẩm theo hướng nông nghiệp sạch, tạo sản phẩm chất lượng cao, Tập huấn, mở rộng mô hình nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn toàn huyện, tỉnh, cung cấp cho thị trường tiêu thụ trong nước.

II. Kết quả nghiên cứu:

Trên cơ sở tìm hiểu thông tin, liên hệ thực tế nhóm nghiên cứu dự án đã đi khảo sát mô hình nuôi Dúi tại tỉnh Vĩnh Phúc, đây là những cơ sở đã nuôi Dúi nhiều năm và tương đối thành công trong những năm gần đây.

Dự án đã xây dựng được Quy trình nuôi Dúi sinh sản và nuôi Dúi thương phẩm; Xây dựng được mô hình chăn nuôi dúi sinh sản và thương phẩm; Cung cấp nguồn giống có nguồn gốc cho người dân trên địa bàn; Nhân rộng kết quả của mô hình, xây dựng đàn Dúi.

Việc nuôi Dúi sinh sản và Dúi thương phẩm trong điều kiện nuôi nhốt thích nghi với điều kiện khí hậu, thời tiết và môi trường tại huyện Bình Gia; Chăn nuôi dúi tốn ít công, thức ăn rẻ, dễ kiếm; sản phẩm dúi thương phẩm dễ bán, có tiềm năng thị trường tốt.Tuy nhiên để có thể chăn nuôi dúi tốt, có hiệu quả thì người chăn nuôi cần: Tìm hiểu, nắm chắc kỹ thuật chăn nuôi dúi; có kinh nghiệm chăn nuôi dúi (đây là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến kết quả chăn nuôi); nên bắt đầu nuôi với số lượng ít để làm quen và tích lũy kinh nghiệm. Nếu phát triển hợp lý, chăn nuôi dúi sẽ đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết vấn đề chuyển đổi cơ cấu vật nuôi ở địa phương, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tăng nguồn thu ngân sách.

III. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 334.390.000 đồng.

Trong đó: Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 299.890.000 đồng.

Nguồn tin: Theo Báo cáo Dự án