Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Đồng chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Quý Sơn, ThS. Ninh Văn Hưng. Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2016 - 2018. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội.

I. Mục tiêu:

Xây dựng cơ sở lý luận dạy học tiếng Anh theo hướng TCNL HS trường THCS.  Đánh giá thực trạng dạy học tiếng Anh theo hướng TCNL HS ở trường THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đề xuất và thực nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh theo hướng TCNL HS trường THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như:  Nâng cao năng lực tiếng Anh cho GV THCS; Nâng cao NLDH tiếng Anh và KTĐG theo hướng TCNL người học ở trường THCS; Phát triển năng lực tự học tiếng Anh cho HS THCS; Xây dựng và tổ chức thí điểm mô hình tiếng Anh cộng đồng ở một số trường THCS trên địa bàn tỉnh.

II. Kết quả nghiên cứu:

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu lý luận và thực trạng dạy học tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực HS ở trường THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đề tài đã đề xuất và xây dựng một số giải pháp sau: Nâng cao năng lực tiếng Anh  cho GV THCS; Nâng cao NLDH tiếng Anh và KTĐG theo hướng TCNL HS; Rèn năng lực tự học tiếng Anh cho HS;  Xây dựng mô hình tiếng Anh cộng đồng ở trường THCS. Trong đó:

- Nâng cao năng lực tiếng Anh  cho GV THCS, gồm các giải pháp như tổ chức sát hạch năng lực ngoại ngữ định kì theo năm học; tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ; nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng về ngoại ngữ; tăng cường nghiên cứu khoa học; tăng cường sinh hoạt cộng đồng chuyên môn bằng tiếng Anh.

- Nâng cao NLDH tiếng Anh và KTĐG theo hướng TCNL HS, gồm các giải pháp như nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch dạy học; năng lực tổ chức các hoạt động dạy học; năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; năng lực khai thác, xây dựng và quản lí hồ sơ dạy học; năng lực tổ chức dạy học phân hoá cho GV tiếng Anh; năng lực phản hồi mang tính xây dựng.

- Rèn năng lực tự học tiếng Anh cho HS, gồm các giải pháp: Rèn năng lực tự học trên lớp cho học sinh THCS như sử dụng ngôn ngữ đích, thiết lập và lưu giữ sổ từ vựng, phiếu ra/ vào lớp, kĩ thuật suy ngẫm - làm việc theo cặp - chia sẻ; Các giải pháp nâng cao năng lực tự học ngoài giờ lên lớp cho HS THCS; dự án học tập/ dạy học dự án; ứng dụng CNTT, sử dụng nhật ký học tập.

-  Xây dựng mô hình tiếng Anh cộng đồng ở trường THCS, gồm các giải pháp như tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, xây dựng mô hình thư viện mở tiếng Anh trong lớp học, tổ chức góc tiếng Anh, tổ chức các cuộc thi bằng tiếng Anh và Gala tiếng Anh theo chủ đề, tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong phạm vi toàn trường và lớp học với môi trường giao tiếp tiếng Anh tự nhiên và tổ chức dạy học tiếng Anh qua mạng xã hội facebook.

Kết quả khảo sát ý kiến của CBQL, GV  tiếng Anh và HS THCS về mức độ cần thiết và khả thi của các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực HS THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho thấy: CBQL đánh giá cao các giải pháp thuộc về GV Tiếng Anh và GV lại đánh giá cao các giải pháp thuộc về HS. Tuy vậy, áp dụng công thức tính tương quan thứ bậc Spearman với kết quả P = 0.15 < 1 cho phép rút ra kết luận mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các giải pháp có mối tương quan đồng thuật, chặt chẽ. Điều đó chứng tỏ rằng có thể áp dụng các giải pháp trên để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở trường THCS theo hướng TCNL HS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Xây dựng 02 chuyên đề bồi dưỡng với nội dung nâng cao NLDH tiếng Anh và KTĐG theo hướng TCNL HS trường THCS và xây dựng mô hình tiếng Anh cộng đồng ở trường THCS. Tổ chức tập huấn nhóm mục tiêu, khảo sát mức độ cần thiết và khả thi của các nội dung tập huấn.; Tổ chức tư vấn sâu cho đội ngũ GV nội dung tập huấn thông qua việc thiết kế kế hoạch bài học và tổ chức dạy học tiếng Anh theo hướng TCNL với một số tiết có sự tham gia của GV phổ thông và giảng viên trường sư phạm vào học kỳ 2 năm học 2016 - 2017; Lựa chọn, thiết kế các tiết thực nghiệm kết hợp với KTĐG quá trình, xây dựng kế hoạch tổ chức mô hình tiếng Anh cộng đồng và tổ chức thực nghiệm sư phạm ở 3 trường THCS thuộc 3 vùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm Vĩnh Trại (thành phố), Tràng Phái và Đồng Giáp (Văn Quan) vào học kỳ 1 năm học 2017 - 2018. Khảo sát, đánh giá kết quả trước và sau thực nghiệm để rút ra các kết luận khoa học.

Kết quả thực nghiệm cho thấy, CBQL và GV tiếng Anh tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao về nội dung các chuyên đề bồi dưỡng được xuất phát từ thực tiễn dạy học tiếng Anh ở địa phương và có khả năng áp dụng mang lại hiệu quả. Việc tiến hành thực nghiệm dạy học tiếng Anh và xây dựng mô hình tiếng Anh cộng đồng ở trường THCS theo hướng TCNL HS đem lại kết quả khả quan, có tác dụng nâng cao hứng thú, sự tự tin, năng lực ngôn ngữ cho HS đặc biệt là giao tiếp bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của các tác động sư phạm là khác nhau. Mức độ hiệu quả của các giờ học trên lớp và hoạt động ngoại khóa tốt hơn việc áp dụng mô hình thư viện mở. Nguyên nhân là do, kiến thức nền và khả năng ngôn ngữ vốn có của HS còn hạn chế, đồng thời nhu cầu đọc sách của HS ở các vùng khác nhau là khác nhau. Kết quả thực nghiệm còn cho thấy, có sự  tiến triển về năng lực ngoại ngữ của HS ở các vùng khác nhau là khác nhau. HS trường THCS Vĩnh Trại đáp ứng nhanh hơn các yêu cầu của HĐHT so với trường THCS Tràng Phái và Đồng Giáp nhất là các hoạt động đòi hỏi năng lực tổng hợp như thực hiện dự án, trình bày bài thuyết trình, viết nhật ký học tập và đọc sách bằng tiếng Anh. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh được giả thuyết khoa học của đề tài. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh theo hướng TCNL HS ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cần có sự nhập cuộc của tất cả các lực lượng giáo dục cũng như bản thân HS với những cơ chế chính sách và điều kiện cơ sở vật chất nhất định.

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 299.850.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học

                                                                             Nguồn tin: Theo báo cáo đề tài       

.