Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm dự án: KS. Nông Ngọc Thắng. Đơn vị thực hiện: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2014 - 2016. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục tiêu:

          Xây dựng thành công mô hình chăn nuôi lợn nái Móng Cái trên cơ sở áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm cung cấp con giống tại chỗ, nâng cao năng suất chất lượng tạo ra sản phẩm hàng hóa, tăng giá trị chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận người dân địa phương, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn nái hậu bị; Chăn nuôi lợn nái chửa; Chăn nuôi lợn nái đẻ; Chăm sóc lợn con theo mẹ. Xây dựng mô hình nuôi lợn nái móng cái hậu bị thuần, quy mô 40 con nuôi tại 20 hộ gia đình ở 2 xã (Tô Hiệu, Thị trấn Bình Gia). Theo dõi đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của lợn nái, lợn con theo mẹ. Giới thiệu mô hình đến người chăn nuôi nhằm thay đổi nhận thức, cách thức chăn nuôi của người dân địa phương. Đồng thời cung cấp nguồn con giống thương phẩm cho các hộ chăn nuôi khác trong vùng. Sau khi xây dựng mô hình thành công khuyến khích bà con chăn nuôi trong vùng dự án phát triển đàn lợn nái móng cái thuần bằng cách lai tạo với đực móng cái thuần để duy trì phát triển đàn lợn nái móng cái.

II. Kết quả nghiên cứu:

          Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát lựa chọn hộ gia đình chăn nuôi: Căn cứ mục tiêu, nội dung, khối lượng công việc của dự án đồng thời dựa trên kết quả khảo sát 170 hộ chăn nuôi lợn tại hai địa phương là Tô Hiệu và Thị trấn Bình Gia cho thấy tình hình chăn nuôi lợn thịt cũng như lợn nái tại đây chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát, phần để tận dụng thức ăn dư thừa hàng ngày, phần đẻ tăng thêm thu nhập, trong những năm gần đây phong trào chăn nuôi lợn nái có phần phát triển hơn, Tô hiệu trên 156 con, Thị trấn trên 30 con nhưng vẫn không đủ cung cấp con giống tại chỗ, tại chợ Thị trấn mỗi phiên đều có các thương lái cung cấp từ 100 - 250 con lợn giống từ các địa phương Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương... do nhu cầu, tiềm năng chăn nuôi lợn tại đây dự án chọn 2 xã trên để tham gia dự án. Sau khi đã lựa chọn được các mô hình tham gia dự án nhóm nghiên cứu dự án đã cho các hộ ký cam kết thực hiện nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản. xây dựng chuồng nuôi theo yêu cầu của dự án đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh, ngoài thức ăn hỗ trợ hộ chăn nuôi phải cung cấp đầy đủ thức ăn cho lợn mẹ và lợn con đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt...

          Dự án đã  tổ chức  tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn nái theo giai đoạn cho các hộ tham gia mô hình. Lớp thứ nhất  kỹ thuật chăn nuôi lợn nái hậu bị, nái chửa, nái đẻ và nuôi con với số lượng là 25 người tham gia. Lớp thứ hai kỹ thuật chăm sóc lợn con theo mẹ và các bệnh thường gặp ở lợn mẹ, lợn con và cách phòng chống số lượng 25 người tham gia. Kết quả tại các buổi tập huấn nhìn chung các đại biểu tham gia đều chú ý lắng nghe báo cáo viên truyền đạt nội dung bài giảng, đồng thời cũng có những ý kiến tham gia thảo luận, và đã được giải đáp một số thắc mắc tại buổi tập huấn. Cả hai lớp đều đem lại hiệu quả cao... Dự án đã tổ chức 01 hội nghị, với 40 người tham gia nhằm đánh giá, giới thiệu và khuyến cáo kết quả xây dựng mô hình đến bà con nhân dân để nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện...

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 486.390.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học.

Nguồn tin: Theo Báo cáo Dự án