Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm dự án: CN. Bế Văn Đức. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2014 - 2015. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp.

I. Mục tiêu:

Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR có khả năng phân hủy xenluloza, phân hủy hữu cơ thích hợp cho việc xử lý rơm và phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn phân bón hữu cơ trong trồng trọt tại Lạng Sơn.

Xây dựng mô hình, đề xuất quy trình sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ được sản xuất từ chế phẩm Fito Biomix RR bón cho cây lúa, khoai tây.

II. Kết quả nghiên cứu:

Điều tra, khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai dự án. Nhóm nghiên cứu đã phối hợp với UBND, hội nông dân các xã lựa chọn các hộ gia đình tham gia dự án đảm bảo có nhu cầu sử dụng phân hữu cơ từ rơm và phụ phẩm nông nghiệp. Các hộ có đủ nguồn nguyên liệu, lực lượng lao động để tham gia thực hiện dự án theo đúng các nội dung đã được phê duyệt, có tinh thần phối hợp tốt với chính quyền địa phương và cán bộ kỹ thuật. Kết quả chọn được các xã và các hộ đủ điều kiện tham gia mô hình, trong đó 04 mô hình tại 04 xã của 04 huyện trên địa bàn tỉnh để triển khai mô hình với 92 hộ tham gia mô hình ủ rơm/04 huyện và 09 hộ tham gia mô hình ủ thân lá ngô cụ thể như sau: Mô hình ủ rơm tại các huyện Xã Gia Cát,  huyện Cao Lộc:  24 hộ tham gia. Xã Đồng Bục,  huyện Lộc Bình:  25 hộ tham gia. Xã Quang Lang,  huyện Chi Lăng: 24 hộ tham gia Xã Đại Đồng, huyện Tràng Định: 19 hộ tham gia. Mô hình ủ thân lá ngô tại các huyện. Xã Gia Cát,  huyện Cao Lộc: 02 hộ tham gia. Xã Đồng Bục,  huyện Lộc Bình: 03 hộ tham gia. Xã Quang Lang,  huyện Chi Lăng: 02 hộ tham gia. Xã Đại Đồng, huyện Tràng Định: 02 hộ tham gia

Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật. Tiếp nhận công nghệ chuyển giao kỹ thuật: Đơn vị chuyển giao đã đào tạo tập huấn cho 05 cán bộ của Trung tâm tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Lạng Sơn, các quy trình bao gồm: Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm và phụ phẩm nông nghiệp; Quy trình sử dụng phân hữu cơ bón cho cây khoai tây; Quy trình sử dụng phân hữu cơ bón cho cây lúa. Các cán bộ sau khi được đào tạo, tiếp nhận công nghệ đã tham gia chỉ đạo kỹ thuật tại các địa điểm triển khai mô hình.

 Kết quả tổ chức đào tạo, tập huấn cho nông dân: Đã tổ chức được 04 lớp tập huấn cho 160 người (40 người/lớp) của 04 huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Chi Lăng quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm, thân lá ngô và qui trình sử dụng phân hữu cơ bón cho cây lúa, cây khoai tây. Trong đó 92 hộ tham gia trên 04 mô hình dự án thành thạo sử dụng chế phẩm sinh học Fito Biomix RR xử lý rơm và 09 hộ xử lý phụ phẩm (thân, lá ngô) thành phân phân hữu cơ (Thời gian từ ngày 15/7/2014 đến ngày 08/8/2014). Các nội dung đã được tập huấn bao gồm: Quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR để xử lý rơm và phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ tại 04 mô hình/ 04 huyện. Tập huấn, hướng dẫn quy trình sử dụng phân hữu cơ bón cho cây khoai tây, cây lúa.Sau khi tham gia các lớp tập huấn cán bộ kỹ thuật và người dân đã tiếp thu và áp dụng các nội dung của quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR xử lý rơm và phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ, quy trình sử dụng phân hữu cơ bón cho cây lúa, khoai tây.

    III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 295.060.000 từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học

 

Nguồn tin: Theo Báo cáo Dự án