Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Chủ nhiệm Đề tài: CN. Ngô Mai Hương. Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2014 - 2015. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội.

I. Mục tiêu:

Tăng nguồn thu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và nuôi dưỡng nguồn thu; Hoàn thiện công tác điều hành thu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và mọi tổ chức, cá nhân trong Tỉnh thực hiện nghĩa vụ của mình đối với các khoản nộp ngân sách nhà nước.

II. Kết quả nghiên cứu:

Để thực hiện Đề tài này nhóm nghiên cứu đã phối hợp, sử dụng các nhóm phương pháp nghiên cứu sau: Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập tư liệu, tài liệu về lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu; Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra: Nhằm thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, các doanh nghiệp nộp thuế, các cán bộ thu thuế, phí, lệ phí và giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quan sát: Nghiên cứu quá trình tổ chức thu thuế, phí, lệ phí và giá dịch vụ; Lấy ý kiến Chuyên gia: tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý, kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ thu thuế, phí, lệ phí và giá dịch vụ; Đàm thoại; Tổng kết kinh nghiệm thu thuế, phí, lệ phí và giá dịch vụ; Nhóm phương pháp thống kê toán học: Thống kê, xử lý, phân tích kết quả điều tra....

Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thu ngân sách Nhà nước, quản lý thu ngân sách Nhà nước; khái niệm, nguyên tắc, đặc điểm vị trí vai trò của công tác thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu, thuế nội địa và các khoản thu phí, lệ phí; Đánh giá thực trạng và kết quả thu ngân sách Nhà nước qua thuế trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 – 2014; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 366.895.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học.

 

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài