Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chủ nhiệm Đề tài: CN. Trần Thị Bích Hạnh. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Du lịch Lạng Sơn. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội.

I. Mục tiêu:

Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khái quát tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại Lạng Sơn từ đó đưa ra các giải pháp phát triển loại hình này. Đưa sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh là một sản phẩm bền vững phục vụ khách du lịch tại Lạng Sơn. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở giữ vững và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

II. Kết quả nghiên cứu:

Nhóm nghiên cứu đã điều tra, khảo sát, đánh giá khái quát tiềm năng và thực trạng du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu vai trò văn hóa tâm linh trong việc dữ vững ổn định xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân; Nghiên cứu thực trạng quá trình quản lý và khai thác các điểm du lịch văn hóa tâm linh của các cơ quan quản lý nhà nước; Nghiên cứu một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích đền, chùa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu vấn đề xã hội hóa trong việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại một số di tích đền, chùa trên địa bàn tỉnh. Sự phối hợp và lợi ích của doanh nghiệp trong việc đầu tư khai thác sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh tại Lạng Sơn trong những năm qua; Nghiên cứu một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại một số địa bàn của tỉnh Lạng Sơn.

Những giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa tâm linh ở Lạng Sơn như: Giải pháp về thị trường khách du lịch; Giải pháp về phát triển các dịch vụ và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tâm linh; Giải pháp về xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh; Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; Giải pháp về tuyên truyền, quảng bá; Giải pháp về tổ chức, quản lý hoạt động du lịch tâm linh; Giải pháp về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tâm linh;

Các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp khảo sát, điền dã; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp phân tích; Phương pháp bản đồ.

III. Tổng kinh phí thực hiện:

- 329.280.000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học

 

Nguồn tin: Theo Báo cáo Đề tài