Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 

Danh mục Văn bản về Quản lý Khoa học

Submitted by Tổng biên tập on 16 June 2018
 1. Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;  Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
 2. Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;  Hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2014.
 3. Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2014
 4. Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 30/4/2017 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2017
 5. Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014
 6. Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014
 7. Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014
 8. Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014
 9. Thông tư 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015
 10. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Liên Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2016
 11. Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2017
 12. Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND, ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2016
 13. Thông tư số 55/2015//TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước"; hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2015
 14. Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 2 năm 2016
 15. Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 9 năm 20176
 16. Thông tư số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.
 17. Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước;  hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2015
 18.  Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh  của tổ chức khoa học và công nghệ.; hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2014.
 19. Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.
 20.  Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ; hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
 21. Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước; hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2015
Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
7. Van ban LinhVucQLKH.rar 14.22 MB