Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2018.