Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

UBND tỉnh triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về tình hình tiêu cực, tham nhũng, lãnh phí xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình. Đó là yêu cầu đặt ra tại Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 (Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 05/02/2020).

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\images (4).jpg

Ảnh minh họa, Nguồn: Internet

Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng. Tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành và địa phương lựa chọn hình thức và đối tượng tuyên truyền cho phù hợp. Việc tuyên truyền phổ biến phải đảm bảo thực chất, có hiệu quả, tạo dư luận xã hội lên án hành vi tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Công khai, minh bạch trong hoạt động, thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thiết lập các kênh thông tin để tiếp nhận, khuyến khích phát hiện tham nhũng; kịp thời xử lý thông tin phản ánh, tố giác hành vi tham nhũng và chủ động phối hợp giải quyết kịp thời đơn tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ người tố cáo, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng vu khống, cản trở, gây khó khăn trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng người có thành tích phát hiện tham nhũng theo quy định./.

Phạm Thị Thanh