Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/2/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm phấn đấu xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh lớn mạnh, đạt chất lượng cao, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ảnh minh họa

Kế hoạch chỉ ra các nội dung phải thực hiện như: (1) Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kết luận số 52-KL/TW, Kế hoạch số 114-KH/TU trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội, hoàn thành trong quý II năm 2020; (2) Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, Kế hoạch số 114-KH/TU và các chương trình, đề án, kế hoạch về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức bằng nhiều hình thức phù hợp; (3) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030 (khi có Chiến lược của Trung ương); đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của tỉnh trong giai đoạn mới; (4) Thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh đội ngũ trí thức có trình độ cao, cán bộ khoa học trẻ về công tác tại tỉnh Lạng Sơn; (5) Trọng dụng và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức trong các ngành, lĩnh vực được phát huy vai trò, sở trường, trách nhiệm và cống hiến; (6) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; (7) Mở rộng giao lưu thúc đẩy hợp tác quốc tế của tỉnh tham gia trong các chương trình về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ của Trung ương và các tỉnh/thành trong nước, chương trình hợp tác cấp địa phương của tỉnh với các đối tác trong nước và quốc tế. Mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ của tỉnh các cơ sở nghiên cứu khoa học, trường đại học tại nước ngoài; thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đến làm việc, nghiên cứu tại tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đề xuất những nội dung, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, triển khai; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung của Kế hoạch này, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

                                                                                Hoàng Minh Luỹ