Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020

Ngày 04/01/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 (KNĐMST).

Anh 1.png

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo trong phiên họp Ban Tổ chức Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Theo đó, Kế hoạch bao gồm các nội dung nhằm: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả  Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái ĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nội dung Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh là tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong triển khai thực hiện Kế hoạch và triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm: (1) Duy trì Trang thông tin KNĐMST của tỉnh, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST; (2) Nâng cao năng lực cho hệ sinh thái KNĐMST; (3) Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động KNĐMST, bố trí các địa điểm tư vấn, hỗ trợ KNĐMST; (4) Xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ KNĐMST; (5) Nghiên cứu, hỗ trợ kết nối mạng lưới khởi nghiệp; (6) Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ đối với doanh nghiệp KNĐMST; (7) Tổ chức và tham gia các sự kiện KNĐMST; (8) Khuyến khích hình thành và sử dụng các quỹ nhằm hỗ trợ hoạt động KNĐMST; (9) Tổ chức sơ kết công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

Hình ảnh Trang thông tin điện tử KNĐMST tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ
http://startup.langson.gov.vn

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước (nếu có).

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã phân công nội dung thực hiện cho các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch có trách nhiệm tổ chức, triển khai, phối hợp thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 10/12/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

UBND tỉnh cũng đã giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của tỉnh trong tổ chức triển khai Kế hoạch nêu trên, có trách nhiệm đôn đốc, tư vấn, hỗ trợ các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả chung của tỉnh để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách, thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh cân đối kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.