Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

UBND tỉnh chỉ đạo về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra

Ngày 03/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 74/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\images (1).jpg

Đoàn thanh tra về đo lường và nhãn hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh (Ảnh minh họa)

Theo đó yêu cầu, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; chủ động kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra; kịp thời tổ chức thanh tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao; Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mỗi năm phải triển khai thực hiện ít nhất 02 cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ, tập trung vào nội dung thanh tra, kiểm tra công vụ, gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; các kết luận thanh tra, kiểm tra nội bộ phải được theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện nghiêm túc; phối hợp, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017; hoạt động thanh tra chuyên ngành phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội... để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi pháp luật chuyên ngành; Chỉ đạo, thực hiện nghiêm quy trình tiến hành thanh tra và thực hiện giám sát đoàn thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủquy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra và Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra; Chú trọng nâng cao chất lượng báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra.

Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra việc xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thanh tra của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; làm tốt công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành thanh tra Lạng Sơn; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện./.

Nguyễn Như Thủy