Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác đấu thầu qua mạng năm 2020

Ngày 15/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 112/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và đơn vị liên quan về việc triển khai công tác đấu thầu qua mạng năm 2020.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\08_GAOM.jpg

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc lộ trình đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 57/UBND-KTN ngày 21/01/2020, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của các bộ, ngành Trung ương. Chủ đầu tư nào không thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng chỉ đạo và lộ trình đã quy định thì thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai công tác đấu thầu cần bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường nắm bắt thông tin, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, đặc biệt với những gói thầu có nhiều phản ánh, kiến nghị về hành vi tiêu cực; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên sâu về công tác đấu thầu theo kế hoạch, lưu ý kiểm tra việc công khai thông tin trong đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng cho các chủ thể có liên quan.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và người đứng đầu các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đấu thầu./.

 

 Nguyễn Như Thủy