Skip to main content

UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Thực hiện Văn bản số 4435/BTP-PLHSHC ngày 08/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Để tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin thống nhất và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Ngày 04/12/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 1285/UBND-NC chỉ đạo đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.  

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\tải xuống.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả  Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản chỉ đạo có liên quan; rà soát, bố trí hợp lý cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức được giao làm đầu mối cung cấp thông tin cần chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người dân; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin, thường xuyên cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện theo quy định, tổ chức xây dựng và duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra,duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm cung cấp cho công dân; bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử; căn cứ điều kiện thực tế, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang, thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở các xã, thị trấn biên giới, các xã đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin; Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm (bao gồm số lượng thông tin được yêu cầu, số lượng thông tin đã cung cấp, loại thông tin được yêu cầu cung cấp, chi phí cung cấp thông tin, số lượng trường hợp từ chối cung cấp thông tin và lý do...); đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong việc tổ chức cung cấp thông tin tại cơ quan, địa phương mình nhằm tạo thuận lợi cho việc đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin vào năm 2021./.

Nguyễn Ngọc Hưng