Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Thủ tướng ra Chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 18/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của nước ta còn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản, kém sức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực. Các hạn chế chủ yếu do môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi cho khởi nghiệp, quy định về điều kiện kinh doanh chưa phù hợp với yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,....

 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\DSC_0187.JPG

Phần thi thuyết trình ý tưởng tại Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019. (Ảnh minh họa)

 

Chỉ thị đặt ra một số giải pháp và nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Trong đó, đối với nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ là: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2020, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm nghiên cứu, vườn ươm công nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo công lập và ngoài công lập trên cả nước; nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các tổ chức với nhau.

Đồng thời giao nhiệm vụ cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (1) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp KNĐMST thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp,...; (2) Nghiên cứu, rà soát, bố trí quỹ đất theo quy định để hình thành một số không gian khởi nghiệp sáng tạo tập trung, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; (3) Đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi ngiệp sáng tạo theo tinh thần của các văn bản như: Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018; Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016; Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thru trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị để thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện.

 

Nguyễn Ngọc Hưng