Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-SKHCN ngày 04/12/2019 của Sở KH&CN về về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau:

I. CHỈ TIÊU, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

Tổng số viên chức cần tuyển dụng: 05 viên chức.

1. Đơn vị cần tuyển dụng: Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm.

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ; Nuôi cấy mô tế bào; Kiểm định và hiệu chuẩn; Thử nghiệm Vật liệu xây dựng; Thử nghiệm hóa - vi sinh.

3. Chuyên ngành cần tuyển dụng: Chăn nuôi; Công nghệ sinh học; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Xây dựng dân dụng; Công nghệ kỹ thuật hoá học, Kỹ thuật hoá học.

(có biểu chi tiết kèm theo)

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài các điều kiện trên, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như ổn định đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh, tránh trường hợp sau khi được tuyển dụng có nguyện vọng thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh, đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng (trừ các đối tượng đang hợp đồng lao động tại vị trí tuyển dụng).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Nội dung xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

3. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức

3.1. Đối tượng áp dụng:

a) Các đối tượng quy định tại điểm 1 Khoản 7 Điều 2 Nghị Định số 161/2018/NĐ-CP, cụ thể:

- Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

+ Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

+ Cán bộ, công chức cấp xã;

+ Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.

- Trường hợp đã là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

b) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức (được tuyển dụng không qua thi vào viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT).

3.2. Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức: Thực hiện theo quy định tại điểm 2 Khoản 7 Điều 2 Nghị Định số 161/2018/NĐ-CP.

4. Quy chế và nội quy xét tuyển: Thực hiện theo Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT0-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ).

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Ba (03) phong bì ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (không dán tem).

- Phí dự tuyển: 500.000 đồng/01 người đăng ký dự tuyển (nộp tại nơi đăng ký dự tuyển).

2. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 05/12/2019 đến ngày 03/01/2020 (trong giờ hành chính của ngày làm việc).

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: Số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (điện thoại 02053. 868.958).

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Vòng 1 Kiểm tra tra tiêu chuẩn, điều kiện của người dự tuyển

 Sau khi hết thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của người dự tuyển qua Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thời gian, địa điểm kiểm tra do Hội đồng tuyển dụng quy định.

2. Vòng 2 Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

Thời gian: Hội đồng tuyển dụng có thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm (Cơ sở 1 Tổ 5, khối 8 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Cơ sở 2 số 238 đường Hùng Vương xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Trên đây là nội dung thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ. Thông báo và các phụ lục kèm theo được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN, địa chỉ http://sokhcn.langson.gov.vn.