Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2019 các tỉnh phía Bắc

Ngày 20/9/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 6971/BNN-TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2019.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Anh mot só hoat dong cua so\tải xuống (1).jpg

Ảnh minh Họa

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc tập trung thực hiện một số nội dung: Luôn xác định vụ đông là vụ sản xuất chính và đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng của ngành trồng trọt, cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, tiếp tục tăng cường tuyên truyền và cập nhật diễn biến, tình hình thời tiết, sâu bệnh đến người dân nhanh và hiệu quả nhất; thu hoạch nhanh gọn lúa hè thu, lúa mùa sớm, rà soát điều chỉnh kế hoạch vùng gieo trồng cây vụ đông, tăng tỷ lệ cây vụ đông ưa ấm (ngô, ngô nếp, ngô ngọt chế biến…); đẩy mạnh công tác dồn điền, đồi thửa, hình thành những vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện áp dụng cơ giới hóa, công nghệ, tiến bộ kỹ thuật; chủ động tu sửa hệ thống kênh mương, áp dụng tối đa các tiến bộ kỹ thuật đã được đúc kết từ thực tiễn sản xuất, đẩy mạnh phát triển canh tác trong nhà màn, nhà lưới; chủ động xây dựng cơ chế chính sách mới để hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sản xuất kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; theo dõi chặt chẽ, phòng trừ kịp thời, hiệu quả các loại sâu bệnh./.

Nguyễn Như Thủy