Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Thực hiện  Kế hoạch số 23/KH-UBND  ngày 05/02/2020 của  UBND  tỉnh tổ  chức  triển  khai  công  tác phòng, chống  tham nhũng;  thực  hành  tiết  kiệm, chống lãng phí năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Kế hoạch số 20/KH-SKHCN ngày 20/02/2020 về việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch đã nhấn mạnh là nhằm: Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý nhà nước về KHCN; Thực hiện đồng bộ các giải pháp tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KHCN trên địa bàn tỉnh; Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Ngăn chặn và hạn chế tối đa tình trạng lãng phí các nguồn lực do Sở quan lý, sử dụng.

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản khác có liên quan; Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý, công tác cụ thể của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, xác định đây làm nhiệm vụ trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết giữa các phòng, đơn vị trong cơ quan.

Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020

Các nội dung cần thực hiện như: (1) Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng (Về công khai, minh bạch trong hoạt động; Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác; Về minh bạch tài sản, thu nhập; Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng); (2) Thực hiện hiệu quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí (Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN; Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công; Trong quản lý, sử dụng lao động),

Đồng thời Kế hoạch cũng đưa ra một số giải pháp thực hiện như sau:      

(1) Lãnh đạo Sở, các đơn vị, phòng trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị;

(2) Tăng cường công tác thông tin, phổ biến pháp luật về tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hành động về tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị;

(3) Tăng cường thực hiện tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, chi tiêu NSNN, lĩnh vực đầu tư công. Đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ;

(4) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị được giao, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học;

(5) Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đổi mới lề lối, phương thức tác phong làm việc, tăng cường ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức; Thực hiện tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

Tại Kế hoạch, Lãnh đạo Sở đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp theo Kế hoạch nêu trên.

                                                                             Hoàng Minh Luỹ