Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC

Nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nhanh chóng cải thiện thứ hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số CCHC (PAR-INDEX) của tỉnh và của Sở trong năm 2020, ngày 20/4/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Sở KH&CN năm 2020. Tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\tải xuống.jpg

Ảnh minh họa

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của  Chính phủ, ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020;  Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 24/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025.

Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC; tuyên truyền kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị; Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính; việc đơn giản hóa TTHC…

Tuyên truyền công tác cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp; Công tác cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước, việc thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...

Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, cũng như đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong hoạt động.

Hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn, các cuộc họp của cơ quan, đơn vị; Đưa tin trên bản tin thông tin KH&CN, trang Website của Sở, phối hợp các cơ quan, báo, đài, trên địa bàn tỉnh….

Nguyễn Như Thủy