Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở Khoa học và Công nghệ phát động Phong trào thi đua phấn đầu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh Lạng Sơn: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020), 70 năm chiến thắng Biên giới (1950 - 2020), 70 năm ngày Giải phóng Lạng Sơn, 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020), Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

 

Ký giao ước thi đua năm 2020 giữa Ban lãnh đạo sở,

 Công đoàn, Đoàn thanh niên, các Phòng, đơn vị trực thuộc

 

Trong không khí tưng bừng và phấn khởi trước những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2019. Tiếp tục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động, hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020. Ngày 31/12/2019, tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã phát động và kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động  cùng nhau đoàn kết thi đua lao động sáng tạo, cống hiến trí tuệ và nhiệt huyết của mình, góp phần đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.        Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Tăng cường quản lý, ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn đời sống, sản xuất. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thi đua xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thi hành công vụ; đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Duy trì, áp dụng và tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

3. Tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên để lập thành tích thiết thực biểu dương điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, năm 2020, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, ….

Tổ chức các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2020. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, đảm bảo thực hiện đồng bộ tốt trên cả 4 phương diện: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng việc phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng. Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo.

4. Thi đua chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chấp hành nghiêm chỉnh Luật công chức, Luật viên chức; Thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, giữ gìn bảo vệ của công, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Gắn các phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

5. Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ công chức nhà nước. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật và năng lực công tác thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa; Xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa vững mạnh về mọi mặt; thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh.

Nguyễn Như Thủy