Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở KH&CN phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Trong giai đoạn 5 năm (2016-2020) vừa qua, phong trào thi đua yêu nước của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thực sự có nhiều đổi mới và thu được nhiều kết quả thiết thực, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước, ngành KH&CN khen thưởng và tôn vinh. Tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo trong học tập, công tác, trong lao động, sản xuất góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành KH&CN giai đoạn 5 năm (2021-2025) và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 23/4/2020, Sở KH&CN đã phát động phong trào thi đua yêu nước ngành KH&CN giai đoạn 2021-2025. Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; gắn phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Description: G:\Tủ ảnh năm 2019\Đoàn giám sát của tỉnh làm việc tại Sở KH&CN năm 2019\DSC_2929.JPG

Ảnh minh họa

Tăng cường, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Chú trọng ứng dụng, chuyển giao KH&CN vào sản xuất và đời sống, nhất là sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động KH&CN. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của đầu tư, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được cấp.

Tổ chức thi đua phấn đấu lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công, duy trì và áp dụng nghiêm túc các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Gắn các phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”. Tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua của Sở.     

Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, nhanh nhạy, thông suốt, chủ động có hiệu quả. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật và năng lực công tác thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa; Xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa vững mạnh về mọi mặt; thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Như Thủy