Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Ngày 05/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1719/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\hanhchinh.jpg

Ảnh minh họa

Mục tiêu: Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai công tác CCHC của các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ và Chương trình, Kế hoạch CCHC của tỉnh.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các sở gồm 8 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí, 58 tiêu chí thành phần, của cấp huyện gồm 8 lĩnh vực đánh giá, 42 tiêu chí, 58 tiêu chí thành phần. Các lĩnh vực đánh giá gồm: Công tác Chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Cải cách tài chính công, Hiện đại hóa hành chính, đối với các sở có thêm nội dung đánh giá: Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đối với UBND cấp huyện có thêm nội dung đánh giá: Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thang điểm đánh giá của Chỉ số CCHC tổng là 100 điểm, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 20/100 điểm. 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tự đánh giá, chấm điểm, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, đối chiếu và báo cáo Hội đồng thẩm định của tỉnh, sau đó, Hội đồng sẽ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công bố Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng năm đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Như Thủy