Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh ‘Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”

Ngày 06/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu". Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chí, quy trình, thủ tục xét chọn “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu” đối với các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận danh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ. Việc xét chọn được thực hiện thông qua Hội đồng xét chọn của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng xét chọn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ảnh minh họa (NNH)

 Các doanh nghiệp tham gia xét chọn phải đảm bảo đủ các điều kiện: Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; Tổ chức chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, có doanh thu, lợi nhuận, nộp NSNN, thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước; Chấp hành đầy đủ các quy định về tài chính, thuế và các khoản thu khác của NSNN theo quy định của pháp luật; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về KH&CN, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ.

Tiêu chí xét chọn, đánh giá: Doanh nghiệp được xét chọn trên 7 tiêu chí với tổng điểm tối đa là 1000 điểm, bao gồm: Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp (tối đa 250 điểm). Chi đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hành hóa (tối đa 250 điểm). Công tác quản lý, điều hành và phát triển nguồn nhân lực (tối đa 200 điểm). Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hoặc phòng nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp (tối đa 100 điểm). Doanh nghiệp có phối hợp với các tổ chức, nhà khoa học thuộc các Viện nghiên cứu, trường Đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo công nghệ và sản phẩm (tối đa 50 điểm). Đạt các giải thưởng do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xét tặng (tối đa 100 điểm). Dự kiến mô hình kinh doanh phát triển sản phẩm mới hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (tối đa 50 điểm).

Quy trình xét chọn, vinh danh:

- Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu” đến UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu” đến các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký xét, chọn vinh danh về UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Sở Khoa học và Công nghệ) nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

- Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, rà soát, tổng hợp theo các điều kiện quy định và gửi Hội đồng xét chọn của UBND cấp tỉnh. Hội đồng xét chọn của UBND cấp tỉnh có trách nhiệm đánh giá, xét chọn hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp theo điều kiện, tiêu chí được quy định. Căn cứ kết quả xét chọn của Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ sơ đăng ký trình Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ và thành lập Hội đồng xét chọn của Bộ. Hội đồng xét chọn của Bộ có trách nhiệm đánh giá, xét chọn hồ sơ của từng doanh nghiệp để lựa chọn “Doanh nghiệp KH&CN tiêu biểu”. Trong quá trình xem xét hồ sơ vinh doanh của từng doanh nghiệp, nếu thấy cần thiết Hội đồng có thể tổ chức đi kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp. Căn cứ kết quả xét chọn của Hội đồng, Cơ quan thường trực hoàn thiện hồ sơ trình Trưởng ban Tổ chức xem xét, quyết định các doanh nghiệp được vinh danh.

- Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”. Lễ vinh danh được tổ chức hai năm một lần.

Nguyễn Như Thủy