Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số:1362/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Description: H:\Tủ ảnh năm 2019\Ảnh Đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ năm 2019\DSC_0414.JPG

Ảnh minh họa (NNH)

Với mục tiêu cụ thể: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp khu vực tư nhân, phấn đấu có ít nhất 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025 và 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết trong doanh nghiệp khu vực tư nhân. Đến năm 2030, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nâng tỷ lệ doanh nghiệp tham gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu ngang bằng với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN (ASEAN-4); Giai đoạn 2021-2030, doanh nghiệp khu vực tư nhân có mức tăng trưởng bình quân số lao động đạt khoảng 6-8%/năm; tăng trưởng bình quân thu nhập của người lao động đạt khoảng 25-30%/năm; tăng trưởng bình quân mức đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 23-30%/năm

Quyết định cũng chỉ ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu triển khai, đồng thời giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhằm đạt mục tiêu đề ra. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần lồng ghép các nội dung, giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân với các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, các chương trình mục tiêu của các Bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Kinh phí thực hiện gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Ngân sách nhà nước ở Trung ương bảo đảm các hoạt động chung ở Trung ương, các nhiệm vụ, đề án do Trung ương quản lý. Ngân sách nhà nước ở địa phương bảo đảm thực hiện các hoạt động chung ở địa phương./.

 

                                                                                                      Hoàng Minh Luỹ