Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 25/3/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 406/QĐ-UBND, ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” do Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đăng ký chủ trì thực hiện.

          Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe đại diện Sở Nội vụ trình bày tóm tắt bản thuyết minh nhiệm vụ, với mục tiêu là: Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng sơn; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng sơn; Xây dựng quy chế mẫu của Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng theo từng loại hình tín ngưỡng.

          Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá, nhận xét bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; hiệu quả và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, năng lực chuyên môn của tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng đánh giá Thuyết minh được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra, các nội dung nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu với phương pháp và cách tiếp cận phù hợp. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả đã tuyển chọn được Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì thực hiện và ông Nguyễn Khắc Phương là chủ nhiệm đề tài.

          Hội đồng thống nhất đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài.

 

Lộc Mỹ Ngân