Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Xây dựng Nhãn hiệu tập thể "Thanh Long Bình Gia" góp phần thúc đẩy gia tăng giá trị đối với sản phẩm Thanh Long của huyện Bình Gia

Dự án xây dựng Nhãn hiệu tập thể "Thanh Long Bình Gia" đang trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 69/QĐ-SKHCN ngày 11/6/2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ  giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó cơ quan được giao chủ trì là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia. Thời gian thực hiện từ tháng 06/2019 đến tháng 12/2020.