Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Quy định mới về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 03:2019/BKHCN)

Ngày 30/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” tại Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN (QCVN 03:2019/BKHCN).

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\images.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Phạm vi điều chỉnh quy định các yêu cầu về an toàn đối với đồ chơi trẻ em, các phương pháp thử tương ứng và yêu cầu về quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này có nhiều thay đổi so với QCVN 03:2009/BKHCN như: Quy định chi tiết danh mục đồ chơi trẻ em phải bảo đảm các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật này và danh mục các sản phẩm không được coi là đồ chơi trẻ em và các đồ chơi không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật này. Đồng thời, trong phần giới hạn về các hợp chất hữu cơ độc hại ngoài các hợp chất như: Chất lỏng, Formaldehydyt, amin thơm đã được quy định trong QCVN 03:2009/BKHCN thì Quy chuẩn kỹ thuật này đã bổ sung thêm quy định về Phtalat trong đồ chơi trẻ em.

Quy chuẩn kỹ thuật này cũng quy định Đồ chơi trẻ em thuộc phạm vi của quy chuẩn kỹ thuật này phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại quy chuẩn kỹ thuật này, gắn dầu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường. Tổ chức, cá nhân sản xuất sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đăng ký kinh doanh theo quy định tại thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31/12/2019 và Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 03:2009/BKHCN)” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Phạm Thị Thanh