Skip to main content
-A A +A

Nghiệm thu đề tài: “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay”

Ngày 06/11/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ do Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay", do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì thực hiện.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Anh nghiem thu Thalassemia BVDK.jpg

Hội đồng họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài

Hội đồng Khoa học và công nghệ đánh giá đề tài thực hiện đầy đủ các nội dung theo Thuyết minh phê duyệt đáp ứng được mục tiêu đã đề ra thông qua cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu phù hợp, khoa học từ việc nghiên cứu điều tra thực tiễn đến việc nghiên cứu cơ sở lý luận để đánh giá thực trạng công tác kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó nhóm nghiên cứu đã chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan của ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, phát hiện những bất cập, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra và đề xuất được các giải pháp có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn, có khả năng ứng dụng cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các tổ chức Đảng.

Với những kết quả đã đạt được của đề tài, Hội đồng khoa học và công nghệ thống nhất nghiệm thu đề tài.

Lộc Mỹ Ngân