Skip to main content
-A A +A

Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 21/10/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ do ông Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn". Chủ nhiệm đề tài là Thạc sỹ Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá đề tài thực hiện tốt mục tiêu đề ra là: Đánh giá thực trạng việc dạy học Ngữ văn địa phương phục vụ dạy học cấp THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng bộ tài liệu Ngữ văn địa phương phục vụ dạy học cấp THCS tại tỉnh Lạng Sơn đảm bảo tính chính xác và tính liên môn, dễ ứng dụng trong các trường THCS, phù hợp với chương trình của cấp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Anh nghiem thu Ngu Van.jpg

Hội đồng họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện Đề tài

Các nội dung của đề tài được thực hiện đầy đủ theo Thuyết minh đã phê duyệt thông qua cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu phù hợp, khoa học từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận, đến điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học và thực trạng xây dựng chương trình, tài liệu Ngữ văn địa phương. Trong quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã tổ chức tập huấn các chuyên đề cho các nhóm mục tiêu, dạy học thử nghiệm và kiểm tra đánh giá hiệu quả của việc dạy thử nghiệm tài liệu Ngữ văn địa phương được biên soạn đối với giáo viên và học sinh tại 03 trường THCS: Thành phố Lạng Sơn và các huyện Hữu Lũng, Tràng Định. Qua đó, nhóm đã đề xuất được 05 nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình và tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương cấp THCS tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả nghiên cứu cùng với các sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn. Bộ tài liệu được kết nối lên Website của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. Ngoài việc sử dụng là tài liệu chính trong chương trình giáo dục địa phương ở cấp THCS, bộ tài liệu có thể dùng tham khảo đối với giáo viên và các cấp học sinh khác, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của những người quan tâm đến ngôn ngữ và văn học Lạng Sơn, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, văn học ngôn ngữ địa phương trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của đề tài, Hội đồng khoa học và công nghệ thống nhất nghiệm thu đề tài đạt mức Xuất sắc.

Lộc Mỹ Ngân