Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Triển khai Nghị định của Chính phủ về cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 990/UBND-KTTH chỉ đạo triển khai Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 10/4/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Ảnh đề dẫn\images (3).jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh cần khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 10/4/2019 của Chính phủ; rà soát các danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do đơn vị trực tiếp thực hiện cung cấp, đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định; tổng hợp báo cáo kết quả gửi Sở Tài chính trước ngày 20/10/2019; chủ động rà soát, đề xuất cơ quan chủ quản và Sở Tài chính thẩm định đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công, mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có) thuộc phạm vi quản lý, trình UBND tỉnh  xem xét quyết định trước ngày 31/10/2019.

Các sở chuyên ngành chủ động rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm tra chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi của địa phương, hoàn thành trước ngày 15/11/2019./.

 

Nguyễn Như Thủy