Skip to main content
-A A +A

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 26/6/2019, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Ảnh đề dẫn\images (3).jpg

Thông tư gồm 4 chương, 14 điều, quy định về nội dung, thời gian, hình thức, chế độ báo cáo,… và trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện chế độ báo cáo. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện: Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của bộ, ngành; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện: Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Khu Công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện báo cáo kết quả hoạt động của Khu công nghệ cao.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019./.

 

Nguyễn Như Thủy