Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Phê duyệt dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống và chăn nuôi ngựa bạch tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 20/8/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Quyết định Số: 2413/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2020, trong đó có danh mục cho tỉnh Lạng Sơn.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\NGUA BACH 2.jpg

Ngựa bạch Hữu Kiên huyện Chi Lăng (Ảnh: Vi Hoa)

Dự án được phê duyệt: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống và chăn nuôi ngựa bạch tại tỉnh Lạng Sơn. Mục tiêu: Ứng thành công các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất giống và chăn nuôi ngựa bạch góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Các nội dung chính của dự án: Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ về sản xuất giống và chăn nuôi ngựa bạch; Xây dựng mô hình sản xuất giống và chăn nuôi ngựa bạch tại huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn; Đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn cho nông dân về chăn nuôi ngựa bạch. Dự kiến sản phẩm chính của dự án: (1) Tiếp nhận và làm chủ được các quy trình kỹ thuật:chọn lọc và nhân giống ngựa bạch; chăm sóc nuôi dưỡng ngựa bạch (đực giống, cái sinh sản, con cai sữa, thương phẩm); phòng và trị bệnh cho ngựa bạch; trồng và chế biến thức ăn thô; xử lý chất thải chăn nuôi trong nông hộ. (2) Mô hình sản xuất giống và chăn nuôi ngựa bạch tại 10 hộ nuôi, quy mô 10 ngựa cái và 01 ngựa đực giống/hộ, sản xuất được 150 ngựa con/3 năm với các chỉ tiêu (Ngựa cái tuổi phối giống lần đầu <30 tháng; khối lượng phối giống lần đầu > 150kg; khoảng cách giữa 02 lứa đẻ < 15 tháng; khối lượng ngựa con sơ sinh > 15kg; khối lượng ngựa con cai sữa (6 tháng tuổi) > 70kg; ngựa đực giống phải đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật về ngựa đực giống; ngựa con mang các đặc điểm ngoại hình phẩm giống; khối lượng lúc 12 tháng tuổi > 110kg, lúc 24 tháng tuổi > 150kg. (3) Trồng cây thức ăn đáp ứng yêu cầu của đàn ngựa nuôi; chuồng trại có áp dụng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi. (4) Đào tạo 04 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn 50 lượt người dân.

Quyết định cũng chỉ rõ Tổ chức chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Tổ chức hỗ trợ ứng dụng: Viện Khoa học sự sống, Đại học Thái Nguyên.

                                                                                                       Minh Luỹ