Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đợt II năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và Kế hoạch số 17/KH-SKHCN ngày 27/02/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGPL), Sở KHCN xây dựng Kế hoạch tổ chức truyên truyền phổ biến văn bản QPPL đợt II năm 2019, chủ yếu tập trung vào các văn bản sau:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh Bảo hiểm, Sở hữu trí tuệ năm 2019; Luật tố cáo năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/ 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KHCN, chuyển giao công nghệ; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Mục đích: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL của Trung ương  nói chung và lĩnh vực KHCN nói riêng nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tiếp cận, nắm bắt kịp thời chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước để áp dụng vào thực tiễn tại đơn vị; Tạo sự chuyển biến trong thi hành pháp luật cũng như nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật đối với toàn thể bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị góp phần giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

    Triệu Thị Hải