Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\sggpcchc_ikqo.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Để đảm bảo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể, người dân và doanh nghiệp trong công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, yêu cầu việc triển khai Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành.

Kế hoạch đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể:  Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; giám sát, phát hiện vi phạm; cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật, thực hiện “không có vùng cấm’ trong xử lý./.

Ngọc Sơn