Skip to main content
-A A +A

Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia

Ngày 01/8/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính đã ký, ban hành Quyết định số 626/QĐ-VPCP phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia. Mục tiêu chung của Đề án nhằm cung cấp giải pháp tổng thể tích hợp, liên thông dữ liệu văn bản từ các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) của các bộ, ngành, địa phương, là tiền để để xây dựng, phát triển thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ và các cơ quan hành chính các cấp, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xử lý văn bản, công việc trên môi trường điện tử. Để đạt được mục tiêu trên, Đề án đã đưa ra 7 yêu cầu cụ thể bao gồm: Yêu cầu về cấu trúc Hệ thống; Yêu cầu về khả năng mở rộng kết nối liên thông; Yêu cầu về tổ chức kết nối liên thông; Yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin; Yêu cầu về hạ tầng thiết bị phục vụ Hệ thống; Yêu cầu về nghiệp vụ liên thông văn bản và các yêu cầu khác. Hệ thống trục liên thông gồm 6 nhóm chức năng: Nhóm xác thực; Nhóm quản lý gói tin gửi, nhận; Nhóm quản lý kết nối liên thông; Nhóm thống kê, báo cáo; Nhóm quản trị; Nhóm cảnh báo, giám sát gửi, nhận văn bản. Trục liên hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019.

Phạm Thanh