Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kế hoạch thực hiện Đề án về tăng cường hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\image029.jpg

Kiểm tra cột đo xăng dầu (Ảnh:TL)

Mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ, khuyến khích xã hội hóa được ít nhất 05 chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại và đến năm 2030 là ít nhất 10 loại nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo đo lường cho doanh nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất 300 lượt người; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho ít nhất 10 lượt doanh nghiệp, tổ chức và đến năm 2030 là 20 lượt doanh nghiệp, tổ chức; triển khai áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 01 phòng thí nghiệm cho các lĩnh vực đo lường và đến năm 2030 là 02 phòng thí nghiệm.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Tài liệu Hưng 2018\anh hưng_files\image013.jpg

Kiểm định công tơ điện tại Chi cục TĐC (Ảnh: TL)

Thời gian thực hiện gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: từ năm 2019 đến 2025, Giai đoạn 2: từ năm 2026 đến 2030

Để hoàn thành các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra các giải pháp về áp dụng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường phát triển hạ tầng đo lường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường, triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ về đo lường, đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động đo lường./.

Nguyễn Như Thủy