Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Lạng sơn phê duyệt Đề án chính quyền điện tử giai đoạn 2019-2015

Với mục tiêu xây dựng CQĐT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển CQĐT dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; nâng cao chỉ số xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT - Index) của tỉnh; Xây dựng CQĐT tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 17-NQ/CP của Chính phủ và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh CCHC phục vụ các doanh nghiệp và người dân ngày càng hiệu quả; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; Đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước tại tỉnh; Đảm bảo bảo vệ bí mật Nhà nước trên môi trường mạng theo đúng quy định của pháp luật. Đào tạo nguồn nhân lực để khai thác, vận hành, phát triển và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho CQĐT tỉnh Lạng Sơn.

Untitled.png

Ngày 07/6/2019 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh lạng Sơn giai đoạn 2019-2025. Đề án đã đề ra các giải pháp thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố đề phấn đấu đạt được kết quả đề ra. Cụ thể:

 Đối với chính quyền địa phương phấn đấu đạt 3 tiêu chí người dân mong muốn gồm: Sự minh bạch, hiệu quả và chuẩn hóa; Đối với các cơ quan đơn vị sử dụng nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành; Đối với cán bộ tác nghiệp qua ứng công nghệ quản lý tăng năng suất làm việc; Đối với người dân và doanh nghiệp tiếp cận được 3 mục tiêu luôn mong muốn khi có nhu cầu về thủ tục hành chính với chính quyền là: Kịp thời truy cập được thông tin về tình trạng xử lý hồ sơ và yêu cầu bổ sung mọi lúc, mọi nơi; Nhanh chóng có thông tin chính xác và rõ ràng về các thủ tục hành chính và văn bản pháp luật có liên quan; Tiết kiệm giảm nhiều thời gian, chi phí và công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính.

                                                                                                       Phạm Thanh