Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Nghị định 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày 15/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh  giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Nghị định này quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nghị định này bao gồm 05 Chương, 36 Điều, gồm: Quy định chung; Lập quy hoạch (Nhiệm vụ lập quy hoạch; Tổ chức lập quy hoạch); Thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch; Thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch.

Nội dung quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch; hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử được quy định chi tiết trong Điều 3. Chi phí cho hoạt động quy hoạch được quy định tại Điều 6. Đồng thời, cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch, cơ quan lập hợp phần quy hoạch được quy định trong Điều 7.

Thời kỳ quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử là 10 năm, tầm nhìn của quy hoạch là từ 30 năm đến 50 năm. Thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng, thời hạn lập quy hoạch không quá 30 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày15/5/2019. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Lưu Bá Mạc