Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Khoa học và công nghệ. Hoạt động chính của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ do doanh nghiệp sở hữu, sử dụng hợp pháp. Nhu cầu hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã được các nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý nhận thức rõ, bởi loại hình doanh nghiệp này có vai trò như một kênh chuyển giao công nghệ, tạo việc làm, nâng cao sức cạnh tranh, tăng trưởng và đổi mới. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản nhằm hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đặc biệt là Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ...Với mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thương mại hoá các sản phẩm hàng hoá là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước.