Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trong thời gian qua, từ khóa “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” đã và đang được nhắc đến ngày càng nhiều và đang thu hút được sự quan tâm rất tích cực của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương cũng như của toàn xã hội.

Theo Luật Khoa học và Công nghệ 2013, Đổi mới sáng tạo là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hoá.

Đổi mới về cơ bản là quá trình chuyển ý tưởng, tri thức thành một kết quả cụ thể như sản phẩm, dịch vụ, quy trình, v.v. mang lại lợi ích gia tăng cho kinh tế và xã hội.

Đổi mới sáng tạo phải đảm bảo tính mới "chưa từng có" (mới so với thế giới, mới so với thị trường và mới so với doanh nghiệp) và tính "được thực hiện" (áp dụng quy trình mới trong sản xuất, đưa được sản phẩm ra thị trường)

Tại Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KHCN, Đổi mới sáng tạo là lĩnh vực quản lý nhà nước được Chính phủ giao cho Bộ KHCN. Theo đó, Đổi mới sáng tạo cũng là lĩnh vực quản lý nhà nước được giao cho các Sở KHCN tại các địa phương tổ chức, triển khai và cụ thể hoá thực hiện.