Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Kế hoạch tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011 - 2020

Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\7500a1e45605b15be814.jpg

Ảnh minh họa

Kế hoạch đưa ra nội dung, lộ trình, thời gian tổng kết. Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020 trên cơ sở điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, thực hiện trong Quý III năm 2020. Trong đó, Hội nghị tổng kết cấp tỉnh được tổ chức với các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020; thông qua chương trình, nhiệm vụ, giải pháp CCHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình, thời gian thực hiện trong Quý IV năm 2020.

Ngoài ra, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo chuyên đề về tổng kết Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011- 2020 và xây dựng chương trình, nhiệm vụ, giải pháp CCHC giai đoạn 2021 - 2030 theo các lĩnh vực, cụ thể: Sở Tư pháp về Lĩnh vực cải cách thể chế; Văn phòng UBND tỉnh về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Sở Nội vụ về Lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Sở Tài chính về Lĩnh vực cải cách tài chính công; Sở Thông tin và Truyền thông về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; Sở Khoa học và Công nghệ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nguyễn Như Thủy