Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\5c2842f73f5e029ae30002a1_w550.jpg

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mục đích: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động TTĐN, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về TTĐN; thực hiện tốt Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Việt Nam; hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, cung cấp thông tin về tình hình thế giới cho người dân trong tỉnh Lạng Sơn. Các hoạt động TTĐN phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTĐN, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời bảo đảm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.

Năm 2020, tập trung thực hiện các nội dung: Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động TTĐN theo yêu cầu của Trung ương và trên cơ sở tình hình thực tiễn tại địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn qua mạng Internet, qua các sự kiện truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch, đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu về các địa phương, hình ảnh của các sở, ban, ngành, đoàn thể trên hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử thành viên, rà soát, tăng cường cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định, đẩy mạnh hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trung ương; tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới; xây dựng dữ liệu thông tin và truyền thông, tăng cường công tác quản lý, tổng hợp, dự báo diễn biến dư luận báo chí, mạng xã hội và tiến hành sơ kết, tổng kết hoạt động TTĐN trên địa bàn tỉnh./.

 Nguyễn Ngọc Hưng