Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Phổ biến, Giáo dục Pháp luật

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2018; Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Ngày 11/7/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước.

Tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đợt II năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và Kế hoạch số 17/KH-SKHCN ngày 27/02/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 05/6/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD).

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, ngày thành lập tỉnh và ủng hộ phong trào làm đường giao thông nông thôn

Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và ủng hộ phong trào làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia

Ngày 01/8/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính đã ký, ban hành Quyết định số 626/QĐ-VPCP phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia. Mục tiêu chung của Đề án nhằm cung cấp giải pháp tổng thể tích hợp, liên thông dữ liệu văn bản từ các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về thị trường vận tải đa phương thức

Với mục tiêu xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh lành mạnh, phát huy thế mạnh của từng phương thức vận tải và phát triển vận tải đa phương thức; ứng dụng các công nghệ vận tải tiên tiến để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nghị định 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày 15/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai

Ngày 12/11/2018, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã ban hành Công văn số 173/TWPCTT gửi Chủ tịch UBND – Trưởng ban Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thông tin truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai.

Subscribe to Phố biến, Giáo dục Pháp Luật