Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Tin tức trong Tỉnh

Chấn chỉnh việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, mạng xã hội và thông tin trên mạng tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trong thời gian qua, đã có một số trường hợp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn sử dụng mạng xã hội (nhất là Facebook) để đăng tải những thông tin sai sự thật, thông tin chưa đầy đủ, hoặc chia sẻ hoặc bình luận những bài viết sai sự thật, trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích chung của toàn xã hội gây tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Tin tức trong Tỉnh

Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III

Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng (sau đây viết tắt là Cuộc thi) có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng. Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến vì cộng đồng có ảnh hưởng tích cực nhằm góp phần giải quyết các vấn đề lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã hội ở nhiều lĩnh vực:

Tin tức trong Tỉnh

Triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ

Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1067/UBND-KGVX chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tin tức trong Tỉnh

Hội thảo khoa học chuyên đề: “Lý luận và thực tiễn về công tác hoà giải tại tỉnh Lạng Sơn”

Trong khuôn khổ nội dung nghiên cứu của Đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác hoà giải đối với các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, ngày 10/10/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban quản lý đề tài đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề

Tin tức trong Tỉnh

Đoàn công chức tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ Trung, Cao cấp ngắn hạn tại Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc

Từ ngày 17/9 đến ngày 26/9/2019, Đoàn công chức tỉnh Lạng Sơn tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ Trung, Cao cấp ngắn hạn tại Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc. Đoàn gồm 20 công chức của một số Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, trong đó có cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tin tức trong Tỉnh

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Ngày 05/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1719/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Tin tức trong Tỉnh

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 20/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 1596 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tin tức trong Tỉnh

Tỉnh uỷ Lạng Sơn triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tin tức trong Tỉnh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị

Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được ban hành phù hợp với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng.

Tin tức trong Tỉnh

Triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19/8/2019, tại Khách sạn Hoa Sim, thành phố Lạng Sơn đã diễn ra lớp tập huấn về Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phiên bản VNPT – iOffice theo Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Tin tức trong Tỉnh

Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 719/PĐ-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Subscribe to Tin tức trong Tỉnh