Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Submitted by Nguyễn Ngọc Hưng on 13 August 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
581/BTC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
50.pdf 440.62 KB
QD 72.signed.pdf 450.16 KB
383 TB-UBND.pdf 118.79 KB