Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kết luận thanh tra chuyên ngành về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 06/9/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018.