Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

  1. Giấy mời về việc dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam,cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn
  2. Giấy mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
  3. Thông báo thay đổi thời gian họp xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
  4. Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
  5. Thông báo thay đổi thời gian họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý II năm 2020
  6. Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
  7. Giấy mời Họp xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
  8. Giấy mời Dự họp phản ánh kết quả thảo luận Tổ đại biểu của kỳ họp thứ mười bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI
  9. Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
  10. Giấy mời Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020