Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chỉ đạo việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Công văn số 1228/UBND-NC ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 20/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 922/SKHCN-VP về việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\DSC_3460.JPG

Ảnh minh họa: Hội nghị sơ kết hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm, triển khai

nhiệm vụ, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019

Theo đó, để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

Nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/201 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018  của  Ban  Chấp  hành  Trung  ương  về trách  nhiệm  nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 1877-QĐ/TU ngày 05/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định số 53-QĐ/CBSKHCN ngày 26/9/2019 của Chi bộ Sở KH&CN về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Cấp ủy Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ quy định về trách nhiệm nêu gương tại Quy định số 1877-QĐ/TU ngày 05/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng  bộ  tỉnh,  Quy  định số 53-QĐ/CBSKHCN ngày 26/9/2019 của Chi bộ  Sở KH&CN tổ chức triển khai, cụ thể hóa thành quy định (văn bản, kế hoạch, ...) của phòng, đơn vị, quán triệt, phổ biến các quy định về trách nhiệm nêu gương đến công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương. Thời hạn hoàn thành trước ngày 20/12/2019./.

Nguyễn Ngọc Hưng